استاندار چهارمحال و بختياري:

اعلام آمادگي سرمايه گذاران ژاپني در چهارمحال و بختياري ژاپني ها در نشست با استاندار چهارمحال و بختياري ،براي سرمايه گذاري در استان اعلام آمادگي کردند.

استاندار چهارمحال و بختياري:

اعلام آمادگي سرمايه گذاران ژاپني در چهارمحال و بختياري ژاپني ها در نشست با استاندار چهارمحال و بختياري ،براي سرمايه گذاري در استان اعلام آمادگي کردند.

مسئولين ما جوان باور هستند يا جوان ياور؟! اگر مسئولين ما با جوانان هم ياور و هم باور باشند آن ها مي توانند کارها را به بهترين نحو انجام دهند.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری