توليد دو هزار تني سيب زميني در چهار محال و بختياري رئيس سازمان جهاد کشاورزي چهار محال و بختياري گفت: ميزان توليد محصول سيب زميني در چهار محال و بختياري طي سال جاري 200 هزار تن در 5 هزار و 500 هکتار بوده است.

توليد دو هزار تني سيب زميني در چهار محال و بختياري رئيس سازمان جهاد کشاورزي چهار محال و بختياري گفت: ميزان توليد محصول سيب زميني در چهار محال و بختياري طي سال جاري 200 هزار تن در 5 هزار و 500 هکتار بوده است.

افزايش شش درصدي نرخ مشارکت اقتصادي در چهار محال و بختياري استاندار چهار محال و بختياري گفت: نرخ مشارکت اقتصادي در چهار محال و بختياري 6 درصد افزايش يافته که نشان از تحول در سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه‌هاي عمراني است.

بهره گيري از ظرفيت هنر نمايش نقش مهمي در انتقال ارزش ها دارد مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي چهار محال و بختياري گفت: بهره گيري از ظرفيت هنر نمايش نفش مهمي در انتقال ارزش ها به نسل هاي مختلف دارد.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری
خانواده و سلامت