نائب رئيس شوراي شهر شهرکرد؛

وزارت کشور مصوبات مرزي هيات دولت در مورد زاينده رود را ابلاغ کند متاسفانه عدم ابلاغ به موقع مصوبه هيات دولت در خصوص تعيين خط القعر زايند رود به عنوان مرز مشترک استان چهارمحال بختياري و اصفهان باعث شده است تا برخي جريانات در اصفهان با موج سواري از اين موضوع استفاده کنند

نائب رئيس شوراي شهر شهرکرد؛

وزارت کشور مصوبات مرزي هيات دولت در مورد زاينده رود را ابلاغ کند متاسفانه عدم ابلاغ به موقع مصوبه هيات دولت در خصوص تعيين خط القعر زايند رود به عنوان مرز مشترک استان چهارمحال بختياري و اصفهان باعث شده است تا برخي جريانات در اصفهان با موج سواري از اين موضوع استفاده کنند

به گفته معاون دانشجويي دانشگاه شهركرد؛

ار تقاء سطح کيفي امکانات رفاهي -صنفي دانشجويان دكتر سعيد كريمي معاون دانشجويي دانشگاه شهركرد گفت: با اقدامات مناسب صورت گرفته در حوزه هاي رفاهي و عمراني سطح كيفي امکانات رفاهي-صنفي دانشگاه ارتقا پيدا كرده است.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری
خانواده و سلامت