ايجاد اشتغال اولويت کاري سپاه پاسداران مشاور فرمانده کل و دبير قرارگاه محروميت زدايي سپاه گفت: ايجاد اشتغال براي سپاه پاسداران از اهميت ويژه اي برخوردار است و بعد از اين موضوع عقب افتادگي ها در بحث پروژه هاي آب در دستور کار ما قرار مي گيرد.

ايجاد اشتغال اولويت کاري سپاه پاسداران مشاور فرمانده کل و دبير قرارگاه محروميت زدايي سپاه گفت: ايجاد اشتغال براي سپاه پاسداران از اهميت ويژه اي برخوردار است و بعد از اين موضوع عقب افتادگي ها در بحث پروژه هاي آب در دستور کار ما قرار مي گيرد.

ما انقلاب کرديم که دستورالعمل هاي رضاخاني را کنار بگذاريم رئيس سازمان بسيج عشاير گفت: تمام دستورالعمل ها تغيير واهد کرد و ما انقلاب کرديم که دستور العمل هاي رضا خواني را کنار بگذاريم.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری